اختلاس بیمه ای بیخ گوش هیات مدیره !!

نیمی از سرمایه این شرکت 200 میلیاردی مورد دستبرد قرار گرفته و جالب اینجاست که بیمه مرکزی و اعضاء هیات مدیره و حسابرس متوجه این موضوع نشدند.

تهران – اقتصاد برتر – 11 بهمن 96

امروز یکی از رسانه ها خبری را مبنی بر کسب مال نا مشروع توسط مدیر مالی و مدیر اتومبیل یک شرکت بیمه منتشر کرد.

گفته شده که در جریان یک سوء استفاده مالی و پرونده سازی در بخش خسارت، مدیران مالی این شرکت در مضان اتهام دریافت خسارت ناحق و وارد آوردن زیان به سهامداران قرار گرفته اند.

ظاهرا بر اساس برآورد های اولیه متهمین مبلغی نزدیک به ۱۰۰میلیارد تومان به صورت نامشروع، از منابع این شرکت بیمه برداشت کرده اند.

 نیمی از سرمایه این شرکت 200 میلیاردی مورد دستبرد قرار گرفته و جالب اینجاست که بیمه مرکزی و اعضاء هیات مدیره و حسابرس متوجه این موضوع نشدند، البته پیگیری ها نشان می دهد که سرچشمه ی این موضوع به مدتها قبل باز می گردد و تا کنون ادامه داشته که حالا در دوره مدیریت فعلی این شرکت ، این فساد مالی افشاء شده است.

اما سوال اینجاست که چرا اعضاء هیات مدیره چرا نسبت به این اقدامات مشکوک عکس العملی نشان نداده اند؟

آیا طی مدت مورد اشاره رئیس و اعضاء هیات مدیره نسبت به عملکرد مالی و برخی تحرکات غیر طبیعی حساس نشده اند؟

به نظر می رسد ، پیاده سازی سریع تر حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اختلاس و فساد مالی در شرکتهای بیمه بسیار ضرورت می یابد.

در حاکمیت شرکتی اعضاء هیات مدیره به جای دخالت در اجرا موظف به سیاستگذاری و نظارت کارا بر زیر مجموعه خود هستند ضمن اینکه با تشکیل کمیته های حسابرسی و بازرسی احتمال وقوع فساد مالی کاهش می یابد .

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که باید دید آیین نامه حاکمیت شرکتی در سایه آمد و شدهای مکرر مدیریتی در راس هرم صنعت بیمه تا چه اندازه ضمانت اجراء می یابد.

*خبربرتر

پاسخ دادن