با سرمایه در گردش خود نوسان گیری از تورم نکنید(1)

با سرمایه در گردش خود نوسان گیری از تورم نکنید(1)

سرمایه در گردش خود را کیلوئی ، مقداری ، تناژی، حجمی و نه ریالی ثابت نگهدارید ، با سرمایه در گردش خود ریسک نکنید.

تهران – اقتصادبرتر – 3 آذر 98

اصل اول : سرمایه در گردش خود را کیلوئی ، مقداری ، تناژی، حجمی و نه ریالی ثابت نگهدارید ، با سرمایه در گردش خود ریسک نکنید.

اصل دوم : نوسان گیری با ٣٠ درصد سرمایه در گردش

می خواهید از تورم نوسان گیری کنید حد اکثر با ٣٠ درصد از سرمایه در گردش نوسان گیری کنید .

اصل سوم : اگر ده درصد ضرر کردید نوسان گیری را متوقف کنید.

اصل چهارم : در صورت رعایت سه اصل فوق شما فقط ٣ درصد از سرمایه در گردش را ضرر می کنید.

دیروز مشاوره ای داشتم که می گفتند پنجاه درصد سرمایه در گردش خود را از دست داده اند فعال اقتصادی اگر به اصول فوق پایبند باشد هر گز بیش از ٣ درصد از سرمایه در گردش خود را از دست نمی دهد.

عدم مقایسه با بیزینس های داغ

در مورد سرمایه در گردش مدام آن را با داغ ترین بیزینس مقایسه نکنید و نخواهید سرمایه در گردش را به کالاهایی که داغ ترین بیزینس است تبدیل کنید.

نمونه برزیل :
در برزیل بر اساس تحقیق انجام شده در فقط یک بار از ده بار کسانی که روی سرمایه در گردش ریسک کرده اند موفق بوده اند. بدانید فقط یک بار در ده بار موفق می‌شوید این یعنی ریسک حداکثری .

*دکتر محمد حسین ادیب استاد دانشگاه و اقتصاددان

پاسخ دادن