تعریف ساده ضمانتنامه

اقتصاد برتر

ضمانتنامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذی‌نفع مندرج در متن ضمانت‌نامه قابل استفاده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ آذر ۹۸

بانک با صدور ضمانت‌نامه بانکی تعهد می‌نماید در صورتی که متعهد (ضمانت‌خواه/ مضمون‌عنه)، تعهدات پیش‌بینی شده موضوع ضمانت‌نامه را در مواعد معین نپردازد یا از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذی‌نفع (مضمون‌له و یا سازمانی که ضمانت‌نامه در قبال او صادر می‌شود) و قبل از انقضای سررسید، وجه‌الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت‌نامه را در وجه ذی‌نفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانتنامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذی‌نفع مندرج در متن ضمانت‌نامه قابل استفاده است.

*انواع ضمانت‌نامه بانکی

– ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

– ضمانت‌نامه حُسن انجام تعهدات

– ضمانت‌نامه پیش پرداخت

– ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان

– ضمانت‌نامه گمرکی

پاسخ دادن