فیلم: مدیریت کشور بدون درآمد نفتی چگونه ممکن است؟

تحلیل اکونومیست: سایه عدم قطعیت بر بازار نفت

احسان خاندوزی تحلیل گر مسائل اقتصادی، پیشنهادهایی ارائه می دهد که دولت می تواند از طریق آنها کسری بودجه را بدون درآمدهای نفتی تامین کند.

تهران – اقتصاد برتر – 3 آبان 98

دولت چگونه می تواند بدون درآمدهای نفتی، کشور را مدیریت کند؟ احسان خاندوزی تحلیل گر مسائل اقتصادی، پیشنهادهایی ارائه می دهد که دولت می تواند از طریق آنها کسری بودجه را بدون درآمدهای نفتی تامین کند.

پاسخ دادن