مقایسه رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها تا سال ۲۰۲۰

مقایسه رشد اقتصادی ایران با اقتصادهای دنیا تا سال ۲۰۲۰

پیش بینی صندوق بین المللی پول از روند رشد اقتصادی اقتصادهای دنیا تا سال ۲۰۲۰ حاکی از کاهش متناوب رشد در اقتصادهای پیشرفته است.

تهران – اقتصاد برتر – 18 مرداد 98

به گزارش #اقتصادبرتر پیش بینی صندوق بین المللی پول از روند رشد اقتصادی اقتصادهای دنیا تا سال ۲۰۲۰ حاکی از کاهش متناوب رشد در اقتصادهای پیشرفته است.

اما برای اقتصادهای درحال توسعه با بالاترین میزان رشد از ۴/۵ درصد درسال ۲۰۱۸ به ۴/۷ درصد در سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است.

رشد اقتصادی جهان از ۳/۶ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳/۵ درصد در سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است.

متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ منفی ۳/۵ درصد (سال ۲۰۱۸ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده) و برای اقتصاد جهانی ۳/۴ درصد پیش بینی شده است‌ !!

به نظر می رسد موفقیت هرگونه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران نظیر اصلاح ساختاری بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی با روند رشد اقتصادی پیش بینی شده برای کشور تا سال ۲۰۲۰ با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.

✍️ عباس علوی راد

پاسخ دادن