چشم انداز جمعیت جهان تا پایان قرن ۲۱

چشم انداز جمعیت جهان تا پایان قرن ۲۱

انتظار می رود جمعیت دنیا از ۷٫۷ میلیارد نفرد در حال حاضر به ۹٫۹ میلیارد نفر تا پایان قرن ۲۱ افزایش یابد.

تهران – اقتصاد برتر – ۳ مرداد ۹۸

۱⃣ به گزارش #اقتصادبرتر انتظار می رود جمعیت دنیا از ۷٫۷ میلیارد نفرد در حال حاضر به ۹٫۹ میلیارد نفر تا پایان قرن ۲۱ افزایش یابد.

۲⃣ بخش زیادی از این رشد در افریقا اتفاق خواهد افتاد؛ انتظار می رود جمعیت این قاره از ۱٫۳ میلیارد نفر به ۴٫۳ میلیارد نفر تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد و سهم آن از جمعیت از ۱۷% به ۴۰% برسد.

۳⃣ سهم آسیا از جمعیت جهان از حدود ۶۰% به حدودا ۴۰% کاهش پیدا خواهد کرد

۴⃣ امروزه دو قاره آفریقا و آسیا، ۷۶% جمعیت جهان را در خود جای داده اند؛ این نسبت تا پایان قرن به ۸۳% افزایش پیدا خواهد کرد.

پاسخ دادن