چگونه فریب فروشنده را میخوریم؟!

شایعات و خریدهای هیجانی؛ عامل گرانی

ما در درک اتفاقاتی که نیافتاده اند مشکل داریم. ما در برابر آنچه وجود ندارد نابیناییم‌.

تهران – اقتصاد برتر – 21 تیر 98

چگونه در هنگام خرید فریب میخوریم!؟

یک تست فریب ساده

دو سری عدد داریم سری الف شامل ۷۲۴،۹۴۷،۴۲۱،۸۴۳،۳۹۴،۰۵۴ است.این اعداد چه اشتراکی دارند؟

تا زمانی که جوابی پیدا نکردی ادامه ی متن را نخوان.

پاسخ از آنچه فکر میکردی آسانتر است. عدد ۴ در هریک از آن ها وجود دارد.

حالا سری ب را امتحان کن ۳۴۹،۸۵۱،۲۷۴،۷۷۲،۰۳۲،۸۵۴،۱۱۳چه چیزی این اعداد را باهم مرتبط میکند؟

تا وقتی ارتباط را کشف نکردی ،بقیه ی متن را نخوان.سری ب سخت تر است نه؟

جواب :هیچ کدام از عدد ۶ استفاده نکرده اند.

از این چه چیزی یاد میگیری؟ تشخیص “نبودن” به مراتب دشوارتر از تشخیص “بودن” است. به عبارت دیگر ما تاکید بیشتری بر آنچه هست میکنیم تا آن چه وجود ندارد.

تصور کن محصولی بحث برانگیز تولید میکنی. مثل سس سالادی که حاوی درجه بالایی کلسترول است. چه میکنی؟
روی برچسب بیست نوع ویتامین مختلفی را که در سس وجود دارد تبلیغ و درجه ی کلسترول را حذف میکنی!
مشتریان متوجه نبودنش نمی شوند و خصوصیت های مثبت حاضر باعث ایجاد احساس امنیت و آگاهی درآنها می شود.

💡در نتیجه ما در درک اتفاقاتی که نیافتاده اند مشکل داریم. ما در برابر آنچه وجود ندارد نابیناییم‌.

وقتی جنگی وجود دارد متوجه آن هستیم اما در دوران صلح برای نبود جنگ ارزش قائل نمی شویم. اگر سالم باشیم به ندرت راجع به بیمار بودن فکر میکنیم و..‌. اگر بیشتر به فقدان ها فکر کنیم ممکن است واقعا خوشحال‌تر باشیم.

منبع: کتاب هنر شفاف اندیشیدن
اثر رولف دوبلی

پاسخ دادن