گزارش تحولات بازار مسکن فروردین۹۷

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۷که برگرفته از آمارهای خام سامانه » تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال۱۳۹۷« گزارش ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه ومنتشر شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ اردیبهشت ۹۷

به گزارش روابط عمومی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۷که برگرفته از آمارهای خام سامانه » تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال۱۳۹۷« گزارش ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه ومنتشر شده است.

فایل گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردین ماه ۱۳۹۷ ۷۴۴ KB  فایل pdf

پاسخ دادن