گزارش تحولات بازار مسکن فروردين97

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال 1397که برگرفته از آمارهاي خام سامانه » تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال1397« گزارش ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه ومنتشر شده است.

تهران – اقتصاد برتر – 7 اردیبهشت 97

به گزارش روابط عمومی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال 1397 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال 1397که برگرفته از آمارهاي خام سامانه » تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال1397« گزارش ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه ومنتشر شده است.

فایل گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردین ماه 1397 744 KB  فایل pdf

پاسخ دادن