اقتصاد چپ یا اقتصاد راست

ساختار سنتى سياست در خيلى از كشورهاى توسعه يافته مثل آمريكا، انگليس و فرانسه در حال دگرگونى است. در ٥٠ سال گذشته جناح چپ حكم گردان خيلى از كشورهاى جهان بوده است.

خيلى از دولت هاى جناح چپ در سراسر جهان اقتصاد خود را با اهرم قانون هاى صنعت و اقتصاد وزارت خانه ها كنترل كرده اند. برخلاف ذهنيت باز جناح چپ در اداره اقتصاد و سهولت بخشيدن به تبادلات جهانى، جناح راست به پيش برد اقتصاد ملى فكر مى كند و سعى دارد همه چيز را فداى اقتصاد ملى كند. مباحثى مانند “جهانى شدن” و “تكنولوژى” نظر مردم را در دنياى امروزى به خود جلب مى كند. اين دو حوزه در جناح هاى سياسى چپ روشن فكر و ليبرال ملى گرا جذابيت بسيارى دارد. جهانى شدن و تكنولوژى در سال ٢٠١٧ ميدان نبرد يكى از انتخابات پر حاشيه پيش رو در فرانسه مى باشد. فرانسه كه به زودى ميزبان انتخابات رياست جمهورى پر حرف و حديثى مى باشد، جايى كه برنده شدن خانم مارين لپن يعنى جدايى از اتحاديه اروپا يكى از گزينه هاى روى ميز است. ساختار جديد سياسى ابتدا خود را در انگليس نمايان ساخت و بريتانيا را از اتحاديه اروپا جدا كرد. بعد جناح راست آمريكا در يك انتخابات پر از حرف و حديث صندلى كاخ سفيد را تقديم تندروى جناح راست يعنى دونالد ترامپ كرد. حال نوبت به فرانسه رسيده و بايد ببينيم آيا جناح راست دوباره به پيروزى خواهد رسيد يا نه؟ جالب اينجاست كه اصطلاحى با عنوان “جناح چپ” از زمان انقلاب فرانسه مرسوم شد. زمانى كه ليبرال ها در پارلمان آن زمان فرانسه در صندلى هاى سمت چپ مى نشستند و طرافداران نظام پادشاهى و سنتى ها در سمت راست پارلمان مى نشستند. حال بعد از اين همه سال دوباره به فرانسه مى رسيم و بايد ببينيم اين كشور شاخص در سياست دنياى توسعه يافته دوباره تاريخ ساز خواهد شد؟  به نظر شما پيروزى جناح راست دنيا چه تاثيرى بر تجارت جهانى خواهد گذاشت؟

امیرحسین خادم المله | کارشناس امور بین الملل

پاسخ دادن