ایران پزشک کم دارد!

اینفوگراف تعداد پزشکان
اقتصادبرتر

 سرانه پزشک مان کمتر از قرقیزستان، ترکمنستان،تاجیکستان، عربستان و حتی فلسطین است.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۲ فروردین ۹۸

نفوذ ذینعفان فعلی در مراکز تصمیم گیری مانع از رشد تعداد پزشکان و ایجاد بازار انحصاری برای پزشکان فعلی شده است.

پاسخ دادن