با صد میلیون تومان چه کسب و کاری راه می افتد؟

اقتصادبرتر

سرمایه های خرد اگر سرعت گردش سرمایه را لحاظ نکنند در کسب و کار ناموفق خواهند بود.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ بهمن ۹۷

مهم تر از مبلغ سرمایه ، گردش سرمایه در سال است.

اگر صد میلیون تومان وارد کسب و کاری شود و سالی یک بار گردش داشته باشد فقط صد میلیون تومان گردش مالی در سال ایجاد میشود اما اگر ١٢ بار گردش داشته باشد ١.٢ میلیارد تومان گردش ایجاد می کند.

اگر صد میلیون تومان ماهی یکبار گردش داشته باشد و در هر گردش ٣ درصد سود خالص پس از کسر هزینه ها ایجاد کند سالانه ٣۶ درصد سود ایجاد میشود و سود سالانه ٣۶ میلیون تومان برای تامین زندگی یک خانواده ٢ تا ٣ نفره در حد حداقل ، بد نیست.

اما اگر کسب و کاری باشد که در سال یک بار گردش ایجاد کند برای تأمین یک خانواده ٢ تا ٣ نفره در هر فقره فروش ، به سودی پس از کسر هزینه ها ، معادل ٣٠ تا ٣۶ درصد نیاز هست که در خصوص ٩۵ درصد کسب و کار ها تامین چنین سودی در وضع موجود، غیر ممکن است.

لذا دارندگان صد میلیون تومان سرمایه فقط می توانند در کسب و کار هایی ورود کنند که گردش سرمایه سالی ١٢ بار در سال باشد.

دارندگان سرمایه تا صد میلیون نباید سراغ کسب و کار هایی بروند که گردش سرمایه ی کند دارد.

ورود سرمایه خرد به کسب و کار های با دوران گردش کند ، به شکست بیزینس می انجامد.

تلاش میشود دو هفته یکبار ، برای سرمایه های کمتر از صد میلیون ، راهکاری ارائه شود.

سرمایه های خرد اگر سرعت گردش سرمایه را لحاظ نکنند در کسب و کار ناموفق خواهند بود.

*محمد حسین ادیب

پاسخ دادن