تعریف تنوع فرهنگی به عنوان یک تعهد و الزام

دکتر نسترن خواجه نوری با تعریف تنوع و گونه گونی فرهنگی، نقش تنوع در صلح جهانی و گسترش احترام در جوامع بشری را برجسته می داند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ دی ۹۷

دکتر نسترن خواجه نوری با تعریف تنوع و گونه گونی فرهنگی، نقش تنوع در صلح جهانی و گسترش احترام در جوامع بشری را برجسته می داند. استادعلوم ارتباطات و مطالعات رسانه با ارایه ی تعریفی ازفرهنگ،در دنیای امروز که جوامع بشری با تفاوت های فرهنگی در داخل فرهنگ های غالب مواجه هستند،احترام و به رسمیت شناختن تنوع را یک الزام در زیست اجتماعی می داند. احترام به تنوع نقش عمده ای در شکل گیری روزنامه نگاری صلح دارد.

پاسخ دادن