سهم هر ایرانی از مصارف بودجه سال ۹۷

سهم هر ایرانی از بودجه ۹۷ حدود ۴میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است

تهران- اقتصاد برتر- ۹ بهمن ۹۶

🔘محیط زیست بحران زده کشور کمترین بودجه را دارد

پاسخ دادن