سود در خلاف است|مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

سود در خلاف است

 ضعف در قانون گذاری و اجرا به شکلی پیش رفته است که سالهاست،” جمله سود در خلاف است” راز کسب ثروت شده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۹ اردیبهشت ۹۸

در وضعیت فعلی ایران، راهی برای سودآوری بجز تخلف باقی نمانده است.چرا که متخلف همواره در رقابت و کسب سهم بازار چند گام جلوتر است.

در ساختمان اگر بیشتر از پروانه بسازید و یا در زمین های باکاربری کشاورزی ساختمان بسازید سود خواهید کرد.

در تولید اگر بتوانید از وزن و کیفیت بکاهید و استاندارد را دور بزنید سود خواهید کرد.

در پیمانکاری اگر بتوانید از مصالح کمتر و بی کیفیت تر استفاده کنید ،ناظر را خریده و صورت وضعیت را بصورتی تنظیم کنید که کار بیشتر از واقعیت پذیرفته شود سود خواهید.

در فروش اگر خلاف حقیقت بگوید و جنس تقلبی را بجای اصل بفروشید سود خواهید کرد.

در بازرگانی اگر بتوانید از تعرفه ای استفاده کنید که نرخ کمتری دارد و یا قیمت را کمتر از قیمت اصلی اظهار کنید سود خواهید کرد.
و….

و تا زمانی که سود در خلاف باشد سخن از مدیریت علمی ،خلاقیت ، نوآوری ،بهره وری بیهوده خواهد بود.

پاسخ دادن