وضعیت ساختمان های پرخطر در پایتخت

شهرسازی
اقتصادبرتر

ساختمان های ناایمن زیادی در تهران وجود دارد که تعداد زیادی از ساختمان ها وضع بسیار نامناسبی دارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، از جمله مکان های نامناسب و پرخطر بازار تهران است چون منطقه میراث فرهنگی است و بافت قدیمی دارد، ورود به آن مشکل است، استفاده زیاد از برق و مراجعات مردم را دارد.

پاسخ دادن