وضعیت کشورها ازنظر فساد چگونه است؟

اقتصاد برتر

با شوربختی، در رده فاسدترین کشورها قرار داریم؛ نمره ایران در شاخص ادراک فساد ۳۰ (CPI ) و در سال ۲۰۱۷ حائز رتبه ۱۳۰ درمیان ۱۸۰ کشور شده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۷ آبان ۹۷

این گراف نوعی همبستگی میان رشد اقتصادی و شفافیت را نیز نشان می دهد

پاسخ دادن