پایان سوداگری مسکن کلید خورد

پایان سوداگری مسکن کلید خورد
اقتصادبرتر

در طرح مدنظر مجلس با عنوان الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم( مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) آماده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.

: نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود!

اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند ، نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال، اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد ، نقل و انتقال به منظور وقف ملک، زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد هم از مالیات معاف خواهند بود
🔸 تبصره ۱- عایدی سرمایه املاک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .

🔸 تبصره ۲- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.

موارد ۵ گانه زیر از پرداخت مالیات مذکور معاف هستند.

🔹 اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند

🔹 نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال

🔹 اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.

🔹 نقل و انتقال به منظور وقف ملک

🔹 زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

*حسین زمانی

پاسخ دادن