آیا دولت ایران واقعا بزرگ است؟

آیا دولت ایران واقعا بزرگ است؟

بر اساس داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و مرکز آمار ایران، ایران دارای پایین ترین نسبت تعداد کارمندان دولت به جمعیت در مقایسه با کشورهای عضو این سازمان است.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ مرداد ۹۸

افسانه دولت بزرگ:
نسبت تعداد کارمندان دولت به جمعیت در ایران کمتر از نصف آمریکا و انگلستان و حتی کمتر از کشور ژاپن است.

علت کوچک بودن دولت در ایران، اندازه و سهم بسیار بزرگ بخش شبه دولتی (بنگاههای خصولتی) است که در عین حال مالیات ناچیزی می پردازند.
علت بزرگ بودن دولت در اغلب اقتصادها تامین رفاه، آموزش و ارائه خدمات اجتماعی است.

قانون اساسی ایران در اصول متعددی به دولت رفاه اشاره دارد، اما اجرای گزینشی و ابزاری اصول اقتصاد بازار توسط نئولیبرال های وابسته به ائتلاف غالب مانع از تحقق این اصول شده است.

مسئله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست، بحران کلیدی ناکارآمدی دولت و سلطه شبه دولت رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است.

✍️ احسان سلطانی

پاسخ دادن