ارزش افزوده به چه معنی است؟

در عین حال که اصطلاح «ارزش افزوده» از نظر مفهوم دامنه گسترده‌ای دارد اما از دیدگاه علم اقتصاد، این واژه تعریف مشخصی دارد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۹ اردیبهشت ۹۶

در مفهوم عام ، «ارزش افزوده» یعنی سودی که از سرمایه‌گذاری در یک زمینه خاص حاصل می‌شود. اما در مفهوم اقتصادی، “ارزش افزوده عبارت است از ارزش برونداد یک موسسه تجاری پس از کسر ارزش درونداد آن، (یعنی سرمایه و هزینه‌هایی که صرف خرید مواد یا خدمات از سایر موسسات می‌کند).

به عبارتی، ارزش افزوده یعنی کسر هزینه‌ها از فروش». از دیدگاه عبدالحسین نیک‌گهر، در فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی‘ «ارزش افزوده عبارت است از تفاوت میان ارزش تولید به قیمت بازار (یعنی قیمت فروش) و ارزش مصارف واسطه‌ای‌اش».

به بیان دیگر، «ارزش افزوده برای تولید کننده عبارت است از تفاوت ارزش محصول به قیمت بازار و ارزش هزینه‌های مصرف شده برای تولید آن محصول»

پاسخ دادن