از ظهر عرفه تا غروب عرفه ساعات مهمی است

رهبرانقلاب: از ظهر عرفه تا غروب عرفه ساعات مهمی است؛ لحظه لحظه‌ی این ساعات مثل اکسیر حائز اهمیت است.روزعرفه را قدر بدانید!

تهران – اقتصاد برتر -۹ شهریور ۹۶

پاسخ دادن