افزایش فشار تورم بر هزینه زندگی ایرانیان در سال ۹۹

افزایش فشار تورم بر هزینه زندگی ایرانیان در سال 99

در این نمودار افزایش فشار گام به گام تورم بر هزینه زندگی ایرانیان در سال ۱۳۹۹ را مشاهده کنید.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ آبان ۹۹

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در مهر ماه ۱۳۹۹ حاکی از افزایش فشارهای تورمی بر مردم است.

🔺نرخ تورم ماهانه در مهر ماه ۹۹ معادل ۷ درصد ( نرخ تورم ماهانه شهریور ۹۹ معادل ۳/۶ درصد)
🔺 نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه ۹۹ معادل ۴۱/۴ درصد (نرخ تورم نقطه ای در شهریور ۹۹ معادل ۳۴/۴ درصد)
🔺 نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهر ماه ۹۹ معادل ۲۷/۲ درصد (نرخ تورم دوازده ماهه شهریور ۹۹ معادل ۲۶ درصد)

✍️ عباس علوی راد

پاسخ دادن