افزایش مالیات در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به عملکرد ۹۶

افزایش مالیات در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به عملکرد ۹۶

افزایش ۲۳۲ درصدی مالیات مشاغل در برابر افزایش ۲۶ درصد مالیات بنگاه ها در بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۶

تهران – اقتصاد برتر – ۱ فروردین ۹۹

افزایش ۲۳۲ درصدی مالیات مشاغل در برابر افزایش ۲۶ درصد مالیات بنگاه ها در بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۶

افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ نسبت به عملکرد ۱۳۹۶:

🔸 کل مالیات‌ها: ۷۱ درصد
🔸 کالاها و خدمات: ۱۱۰ درصد
🔸 ارزش افزوده: ۱۴۶ درصد
🔸 بنگاه‌ها: ۲۶ درصد
🔸 درآمد: ۱۱۲ درصد
🔸 مشاغل: ۲۳۲ درصد
🔸 حقوق و دستمزدها: ۶۲ درصد

در سال ۱۳۹۹، بار مالیاتی کشور با افزایش مالیات مصرف (کالاها و خدمات و ارزش افزوده) و درآمد (دستمزدها و مشاغل) به مردم منتقل می شود و در سوی دیگر بنگاه های رانتی صنعتی-معدنی سودآور از کاهش قابل توجه میزان حقیقی مالیاتها برخوردار می گردند.

پاسخ دادن