اقتصاد چپ یا اقتصاد راست

ساختار سنتى سیاست در خیلى از کشورهاى توسعه یافته مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه در حال دگرگونى است. در ۵٠ سال گذشته جناح چپ حکم گردان خیلى از کشورهاى جهان بوده است.

خیلى از دولت هاى جناح چپ در سراسر جهان اقتصاد خود را با اهرم قانون هاى صنعت و اقتصاد وزارت خانه ها کنترل کرده اند. برخلاف ذهنیت باز جناح چپ در اداره اقتصاد و سهولت بخشیدن به تبادلات جهانى، جناح راست به پیش برد اقتصاد ملى فکر مى کند و سعى دارد همه چیز را فداى اقتصاد ملى کند. مباحثى مانند “جهانى شدن” و “تکنولوژى” نظر مردم را در دنیاى امروزى به خود جلب مى کند. این دو حوزه در جناح هاى سیاسى چپ روشن فکر و لیبرال ملى گرا جذابیت بسیارى دارد. جهانى شدن و تکنولوژى در سال ٢٠١٧ میدان نبرد یکى از انتخابات پر حاشیه پیش رو در فرانسه مى باشد. فرانسه که به زودى میزبان انتخابات ریاست جمهورى پر حرف و حدیثى مى باشد، جایى که برنده شدن خانم مارین لپن یعنى جدایى از اتحادیه اروپا یکى از گزینه هاى روى میز است. ساختار جدید سیاسى ابتدا خود را در انگلیس نمایان ساخت و بریتانیا را از اتحادیه اروپا جدا کرد. بعد جناح راست آمریکا در یک انتخابات پر از حرف و حدیث صندلى کاخ سفید را تقدیم تندروى جناح راست یعنى دونالد ترامپ کرد. حال نوبت به فرانسه رسیده و باید ببینیم آیا جناح راست دوباره به پیروزى خواهد رسید یا نه؟ جالب اینجاست که اصطلاحى با عنوان “جناح چپ” از زمان انقلاب فرانسه مرسوم شد. زمانى که لیبرال ها در پارلمان آن زمان فرانسه در صندلى هاى سمت چپ مى نشستند و طرافداران نظام پادشاهى و سنتى ها در سمت راست پارلمان مى نشستند. حال بعد از این همه سال دوباره به فرانسه مى رسیم و باید ببینیم این کشور شاخص در سیاست دنیاى توسعه یافته دوباره تاریخ ساز خواهد شد؟  به نظر شما پیروزى جناح راست دنیا چه تاثیرى بر تجارت جهانى خواهد گذاشت؟

امیرحسین خادم المله | کارشناس امور بین الملل

پاسخ دادن