انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۹

فرصت مجدد ثبت نام کنکور ارشد ۹۹ در بهمن ماه

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور درخصوص کنکور ارشد ۹۹ منتشر شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۳ دی ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر مطابق این اطلاعیه، به اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ١٣٩٩می رساند:

١- ھمانگونه که در اطلاعیه شماره ١ اعلام شد زمان ثبت نام آزمون ٩٨/١١/٣٠ لغایت ٩٨/١٢/١٠ و زمان برگزاری آزمون ٩٩/۴/٢۶ و ٩٩/۴/٢٧خواھد بود.

٢- دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون ھفته آخر بھمن ماه از طریق ھمین سامانه اعلام خواھد شد. لذا اطلاعات کامل در رابطه با آزمون، در دفترچه راھنمای ثبت نام درج خواھد شد.

٣- بر اساس اعلام امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بھداشت، کلیه پذیرفته شدگان سھمیه استعداد درخشان )با آزمون و بدون آزمون( سال ،٩٨در صورت انصراف یا عدم ثبت نام از پذیرش سال ٩٨ مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ می باشند و محرومیت یک ساله برای این افراد اعمال نخواھد شد. به عبارتی مفاد بند ٣ اطلاعیه شماره ١١ مرکز سنجش به تاریخ ، ٩٨/٢/٣١ بطور کلی لغو شده و اجرا نمی گردد. پذیرفته شدگان سھمیه استعداد درخشان (مازادبر ظرفیت پذیرش)، مشمول محرومیت یکساله نمیشوند ولی دیگر مجاز به استفاده از این سھمیه نخواھند بود.

۴- رشته ھای امتحانی، دروس و ضرایب امتحانی به شرح جدول زیر میباشد.

۵- منابع آزمون طی اطلاعیه شماره ٢ از طریق ھمین سامانه قابل دسترسی میباشد.

۶- در رابطه با زبان انگلیسی، آخرین مصوبات ھنوز از مراجع ذیربط به مرکز سنجش اعلام نشده است. به محض دریافت از طریق ھمین سامانه اطلاع رسانی خواھد شد.

دریافت اطلاعیه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۹

پاسخ دادن