اولین جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان

اولین جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان با موضوع (آب، همدلی و زیست پایدار با کرونا) زمان ارسال آثار از تاریخ ۵ آبان ماه ۹۹ لغایت ۲۰ آذر ماه ۹۹

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ آبان ۹۹

تعالی سازمانی یک هدف بزرگ برای ارتقا بهره وری و اساس ثبات و پیشرفت است. سازمان های امروزی به نقش حیاتی کارکنان و منابع انسانی وقوف کامل یافته اند و به نیروی انسانی به مثابه موتور محرکه توسعه سازمانی می نگرند.عملکرد بهینه کارکنان مستلزم فراهم ساختن شرایط زیست اجتماعی مطلوب، محیط پیرامونی مناسب و ارتباط موثر با سایر کارکنان است. در این میان سرمایه اجتماعی به منزله یک پارادایم و انگاره علمی و عملیاتی برای پیشبرد اهداف سازمانی و دمیدن روحیه نشاط و آرامش روانی کارکنان به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه اجتماعی شامل ابعاد سه گانه اصلی: روابط اجتماعی، ارتباطات و شبکه‌ها است. روابط اجتماعی مانند هنجارهای متقابل عمومی و اعتماد (اعتماد بین فردی و اعتماد نهادی) است که تاکید بر روابط و مشارکت مدنی دارد. از مزایای سرمایه اجتماعی این است که باعث افزایش ارتباطات متقابل و اعتماد و صمیمیت و همکاری در بین افراد می‌شود.

با افزایش اعتماد و ارتباط و صمیمیت کارکنان تمایل پیدا می‌کنند که در اجرای امور مشارکت داشته باشند و به نوبه خود باعث تقویت همبستگی و تعهد سازمانی می شود .در بعد درون سازمانی، مسئولیت ایجاد سرمایه اجتماعی به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد معنای مشترک، صدای افکار جمعی و ساخت روابط کاری مستقیما ً بر عهده روابط عمومی است. و در این راستا روابط عمومی باید همواره در پی تعمیق سرمایه اجتماعی کارکنان باشد.

پاسخ دادن