اینفوگرافی سهم هر کشور از کیک «توریسم»

سهم هر کشور از کیک «توریسم»آمریکا: ۲۱۱/اسپانیا: ۶۸/ترکیه: ۲۲/امارات: ۲۱/عربستان: ۱۲/آذربایجان: ۳/ارقام به به میلیارد دلار/جایگاه ایران کجاست؟

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ مهر ۹۷

سهم هر کشور از کیک «توریسم»آمریکا: ۲۱۱/اسپانیا: ۶۸/ترکیه: ۲۲/امارات: ۲۱/عربستان: ۱۲/آذربایجان: ۳/ارقام به به میلیارد دلار/جایگاه ایران کجاست؟

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن