اینفوگراف: بانکها عامل مسلط در خلق نقدینگی

بانکها عامل مسلط خلق نقدینگی در دو دهه اخیر به شمار می روند. ۷۰ درصد نقدینگی کشور در دو دهه اخیر از محل افزایش سه برابری ضریب فزاینده پولی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) و اضافه برداشت بانکها (به ویژه بانکهای خصوصی) از منابع بانک مرکزی ایجاد شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر ، افزایش ضریب فزاینده پولی تحت عنوان حمایت از تولید انجام می شود (مانند دولت دوازدهم)، اما در عمل به افزایش توان مالی بانکهای خصوصی برای بنگاه داری و فعالیتهای اقتصادی منجر شده است.

رسانه ها و اقتصادخوانده های وابسته به بانکهای خصوصی که دلواپس نقدینگی هستند، همواره در برابر خلق نقدینگی توسط بانکها سکوت می کنند.
مهمترین چالش پیش روی دولت جدید کنترل بانکهای خصوصی برای جلوگیری از بنگاه داری و مداخله آنها در بازار ارز و سرمایه برای افزایش قیمتها و سفته بازی و نوسان گیری است.

پاسخ دادن