اینفوگراف: دومین اقتصاد بزرگ دنیا در مسیر خدمت‌رسانی

اینفوگراف: دومین اقتصاد بزرگ دنیا در مسیر خدمت‌رسانی

به نظر می رسد چینی ها کمی زودتر به ساختار اقتصادهای غربی یعنی یک کشور صنعتی و خدماتی مدرن نزدیک می شوند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ مهر ۹۹

🔻 سال ۱۹۶۰: سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات از کل GDP چین به ترتیب ۲۳/۲، ۴۴/۴و ۳۲/۴ درصد.

🔻سال ۲۰۱۹: سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات از کل GDP چین به ترتیب ۷/۱، ۳۹ و ۵۳/۹ درصد.

به نظر می رسد چینی ها کمی زودتر به ساختار اقتصادهای غربی یعنی یک کشور صنعتی و خدماتی مدرن نزدیک می شوند. این موضوع از منظر مطالعات توسعه اقتصادی در جوامع قابل توجه است.

✍️ دکتر عباس علوی راد به نقل از statista

پاسخ دادن