باتکنولوژی راستگویی سرآمد شویم| مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

جهت پیشرفت و توسعه اندیشمندان ودلسوزان کشور تحلیلها مختلف و مهمی ارایه می نمایند و معتقدند که باید بر اموری که در آن مزیت داریم متمرکز شده و صاحب تکنولوژی شده و سرآمد شویم و اولویت های مختلفی را مشخص می نمایند.

تهران- اقتصاد برتر-۲۷ دی ۹۶
به اعتقاد من جهت سرآمد شدن در هر مسیری در مرحله اول به شدت نیازمند استفاده از تکنولوژی راستگویی و درستکاری هستیم .
اگر تعریف تکنولوژی کاربرد علم (حاصل از مطالعه علمی و تجربه ) در عمل باشد ما در حوزه علم مثل بیشتر تکنولوژی ها در این تکنولوژی نیز چندان مشکل نداریم. فقط کافی است به صورت همگانی اراده کرده و عمل کنیم. بی شک سایر مظاهر تمدن و تکنولوژی های برتر درپی آن خواهد آمد و در اندک زمانی در خیلی از حوزه ها سرآمد خواهیم شد .

جهت بهرمندی از تکنولوژی راست گویی و درستکاری در گام نخست باید تکنولوژی پیشرفته دروغگویی که چون ویروس کامپیوتر در ذهن و مغز جامعه ما جا خوش کرده و امور جامعه را مختل کرده و متاسفانه در بیشتر موارد راه پیشرفت فردی نیز هست را کاملا پاک و نابود کنیم .
?اگر خوب دقت کنیم تکنولوژی های برتر مال جوامعی است که در گام نخست از تکنولوژی راستگویی و درستکاری در سطح جامعه بهره مند بوده اند.

پاسخ دادن