بانک جهانی: رشد، بزرگ‌ترین چالش اقتصادهای نوظهور

اقتصاددان ارشد بانک جهانی عدم رشد اقتصاد در کشورهای در حال توسعه را بزرگترین مشکل آنها دانست.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۰ مهر ۱۴۰۰

بگزارش رویترز، کارمن رینهارت، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت نبود رشد بزرگ‌ترین چالش پیش روی اقتصادهای درحال‌توسعه است.

وی گفت رشد اقتصادی برای کاهش فقر، درآمدزایی دولت، شبکه‌های امنیت اجتماعی و تامین مایحتاج عمومی ضروری است.

رینهارت اظهار داشت:«حتی قبل‌از همه‌گیری کرونا هم در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال رشد با مشکل مواجه بودیم. روند رشد اقتصادی از حدود ۲۰۱۵ کند شده‌است».

دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی گفت امیدوار است بتواند ۱۰۰ میلیارد دلار برای انجمن توسعه بین‌الملل جهت کمک به کشورهای فقیر جمع‌آوری کند تا مانع پسرفت اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا در این کشورها شود. وی اضافه کرد نابرابری در رشد اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

پاسخ دادن