بخشهای اقتصادی کشور چه سهمی از اشتغال را دارند؟

بخش خدمات نزدیک به نصف شاغلین کشور را در خود جای داده است.

فرصتهای شغلی در یکساله گذشته در بخش صنعت کاهش یافته است.

پاسخ دادن