برخی ادارات در کما

مهسا خادم المله.خبرنگار

امروز یک کار اداری داشتم ، به سایت دستگاه مربوطه مراجعه کردم ، بدلیل مشکلی فنی که وجود داشت ، کار انجام نشد. بناچار تلفنی دنبال کار افتادم بعد از این که صدای ضبط شده اپراتور پاسخگوی تلفن، ما را از یک تا ۵ اینطرف و آنطرف کرد، بازهم کسی پاسخگو نبود! رفتیم سراغ اپراتور بیچاره دستگاه مربوطه که انصافا سریع جواب داد و دلمان خوش شد که بالاخره یکی در دستگاه دولتی جوابگو است . اپراتور ما را به چند مسئول مرتبط وصل کرد هیچکدام در اتاق کارشان نبودند ، سه چهار باری گفت ده دقیقه یا یک ربع دیگه زنگ بزنید حتما پاسخ می گویند ، چند باری مجددا تماس گرفتم و باز هم بی نتیجه بود ، در اوج یاس و نومیدی در بی پاسخ ماندن تماس و بی نتیجه ماندن تلاشم، با خودم فکر می کردم، تحریم خارجی که اومد به جای این که سیستم محکم تر شود و به جنگ دشمن برویم ، سیستم قدری شل شد! بعد کرونا اومد که سیستم بطور کامل ریزش کرد و همه جا تعطیل یا نیمه تعطیل شد، پس از آن ماه رمضان و بیحالی مخصوص اون اومده که دیگه معلوم نیست سیستم چه خواهد شد ، نمی دانم ، آقایان محترم وزرا ، معاونین عزیز دستگاه ها ، مدیران کل زحمتکش لطفا یک بار هم خودتان ، تلفن های دستگاه زیر مجموعه را کنترل کنید ببینید اوضاع چطور است ؟ ببینین مردم با عدم پاسخگویی کادر مربوطه چه حسی پیدا می کنند ،خدایی مردم گرفتار هستند و راه انداختن کار مردم در این اوضاع و احوال نا بسامان ثوابش کمتر از عبادت نیست. شاید پشت این تلفن های بی پاسخ آدم بدبخت و گرفتاری است که برای حل مشکلش به شما پناه آورده ، بخاطر ماه رمضان هم که شده این مراجعات را بی پاسخ نگذارید .

پاسخ دادن