تورم آبان در تهران بالاترین و در ایلام کمترین بود

طبق اعلام مرکز آمار، بیشترین و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارها در آبان مربوط به استان های ایلام و تهران با ٨.٨ و ٣.٢ درصد بوده است.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۸ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ها در آبان ماه برای خانوارها به ٢٧۵.٠ (١٠٠=١٣٩۵) رسید که نسبت به ماه قبل ۵.٢ درصد افزایش داشته و بیشترین و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارها مربوط به استان ایلام و تهران با ٨.٨ و ٣.٢ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارها ۴۶.۴ درصد و بیشترین و کمترین نرخ تورم مربوط به استان های کرمانشاه و قم با ۵۴.۵ و ۴٢.٩ درصد است.

طی این مدت نرخ تورم یکساله برای خانوارها به عدد ٢٩.٠ درصد رسید که بیشترین و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان و آذربایجان غربی با ٣۴.٢ و ٢۵.۴ درصد بوده است.

خانوارهای شهری

در آبان سال جاری عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ٢٧٢.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٧ درصد افزایش داشت. بیشترین و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام و تهران با ٧.٨ و ٣.١ درصد و درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.٧ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه با ۵٣.٩ و کمترین مربوط به استان مازندران با۴٢.١ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ٩٩ برای خانوارهای شهری به ٢٩.٠ درصد رسید که بیشترین و کمترین مربوط به استان هرمزگان،آذربایجان غربی و خراسان رضوی با ٣٣.٩ و ٢۵.۴ درصد بوده است.

خانوارهای روستایی

همچنین در این مدت عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٢٨٨.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های ایلام و سیستان وبلوچستان با ١٣.٧ و ۴.٢ درصد بوده و درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٠.٣ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر با ۶٠.۴ و کمترین مربوط به استان تهران با ۴١.٨ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه نیز به ٢٨.٨ درصد رسید که بیشترین و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان و خوزستان با ٣۴.٨ و ٢٣.٩ درصد بوده است.

پاسخ دادن