تورم هدف‌گذاری‌شده سال ۹۹؛ رویایی بر باد رفته؟

مدیریت بهینه بدبختی!|علی سرزعیم|تلگرام

بررسی ها نشان می دهد میانگین نرخ های تورمی ماهانه در نیمه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۳۵ درصد بوده است‌. از سوی دیگر نرخ های تورم نقطه ای از فروردین ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ به طور مستمر افزایش یافته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ مهر ۹۹

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که دسترسی به نرخ تورم هدف گذاری شده (۲۲ درصد) تا پایان سال بسیار دشوار است.

🔺نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه ۹۹ معادل ۳/۶ درصد ( نرخ تورم ماهانه فروردین ۹۹ معادل ۲/۱ درصد)

🔺 نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۹۹ معادل ۳۴/۴ درصد (نرخ تورم نقطه ای در فروردین ۹۹ معادل ۱۹/۸ درصد)

🔺 نرخ تورم ۱۲ ماهه در شهریور ماه ۹۹ معادل ۲۶ درصد (نرخ تورم دوازده ماهه فروردین ۹۹ معادل ۳۲/۲ درصد)

بررسی ها نشان می دهد میانگین نرخ های تورمی ماهانه در نیمه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۳۵ درصد بوده است‌. از سوی دیگر نرخ های تورم نقطه ای از فروردین ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ به طور مستمر افزایش یافته است.

در نهایت نرخ تورم دوازده ماهه برای اولین بار پس از مهرماه ۱۳۹۸ که به طور مستمر کاهش یافته بود، در شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

بنابراین روند نرخ های تورمی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ از یکسو و وضعیت متغیرهای پولی، ارزی و افزایش انتظارات تورمی در حال حاضر از سوی دیگر همگی این پیام را مخابره می کنند که کار سیاست گذار اقتصادی برای دست یابی به نرخ تورم هدف گذاری شده در سال جاری بسیار دشوار است.

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن