حقوقی ها متعهد به حمایت از بورس شدند

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت : براساس نشستی که با ۶۰ شرکت بزرگی حقوقی فعال در بورس داشته ایم ، حقوقی ها متعهد به حمایت از بورس شدند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵شهریور ۹۹

طی دو هفته گذشته که قرار بود مالکان عمده سهام های حقوقی از بورس حمایت کنند ، تنها دو روز بورس رونق داشت و بقیه روزها شاخص سهام افت کرد. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افت شاخص عدم انجام تعهدات حقوقی ها است ، مالکان عمده سهام برغم تعهداتی که داده بودند به تعهدات خود عمل نکردند . تحلیلگران معتقدند گرچه فراز و فرود ذات طبیعی بورس است اما سوء مدیریت در سازمان بورس ، عدم همراهی حقوقی ها ، موضوع دارا دوم و نا هماهنگی بین مدیران دستگاه ها در افت بورس تاثیر بسزایی داشته است . بگفته کارشناسان اگر حقوقی ها به درستی به تعهدی که داده اند عمل کنند ، صف خرید کوتاه تر خواهد شد و اعتماد به بازار سرمایه باز خواهد گشت . در غیر اینصورت نوسانات بورس ادامه خواهد داشت . تحلیلگران معتقدند ، بازگشت بورس به دوران رونق زمان نیاز دارد و این کار با کمک حقوقی ها امکانپذیر است.

پاسخ دادن