خودرو تا ۵۰۰ میلیون معاف از مالیات

اقتصاد برتر

طبق مالیات تعیین شده بر اساس ارزش خودرو، خودروهاى تا ۵٠٠میلیون تومان معاف از مالیات و خودروهایى به ارزش ۵٠٠ تا ٧٠٠ میلیون تومان شامل یک درصد مالیات مى شوند.

پاسخ دادن