درخواست ایران از فرانسه برای بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اکراینی

ایران از کارشناسان فرانسوی خواسته است ، جعبه های سیاه جت اکراینی سقوط کرده در ایران را بازخوانی کند .

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ خرداد ۹۹

بگزارش رویترز نماینده ایران در آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد گفت ، ایران از آژانس حوادث هوایی BEA فرانسه خواسته است جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اکراینی در تهران را بازخوانی کند. سخنگوی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیش تر گفته بود ، پس از برقراری مجدد پرواز ها جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور نمایندگان کشور های ذینفع در یکی از کشور های اوکراین یا فرانسه بازخوانی می شود. رضا جعفر زاده درباره بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در کشور ثالث گفت: بیش از این هم گفته بودیم ، اگر امکان بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما در ایران وجود داشته باشد آن را با حضور نمایندگان کشور های ذینفع بازخوانی خواهیم کرد. درغیر این صورت در کشور دیگر و با حضور نمایندگان این کشورها، جعبه سیاه قرائت خواهد شد. وی گفت : قرار است تیم ایرانی بررسی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی با حضور نمایندگان فرانسه، اوکراین، کانادا و دیگر کشور های مرتبط با این سانحه، جعبه سیاه را بازخوانی کنند که موضوع کرونا پیش آمد و پرواز ها متوقف شد.

پاسخ دادن