در بورس ایران چه کسانی موفق و چه کسانی ناکام اند؟

مبادا که بورس تعطیل شود!

از فروردین تا مرداد سال جاری ٩٠ درصد افراد هر سهمی می خریدند در سود بودند اکنون وضعیت اینگونه نیست.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۲ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، از فروردین تا مرداد سال جاری ٩٠ درصد افراد هر سهمی می خریدند در سود بودند اکنون وضعیت اینگونه نیست در روز جاری سهام متعلق به ١٠ درصد ارزش بازار ، رشد ارزش سهام داشتند یعنی ٩٠ درصد ارزش بازار در فاز نزولی بودند .

در بورس ایران چه کسانی موفق و چه کسانی ناموفق اند ؟

الف –

نسبت به روز قبل ۵٨ شرکت رشد ارزش سهام داشته اند

نسبت به روز قبل ٣۵٩ شرکت کاهش ارزش سهام داشته اند

ب –

نسبت به سه روز قبل ٣٧شرکت رشد ارزش سهام داشته اند

نسبت به سه روز قبل ٢٣١ شرکت کاهش ارزش سهام داشته اند

پ-

نسبت به یک هفته قبل ٨١ شرکت رشد ارزش سهام داشته اند

نسبت به یک هفته قبل ٣٠٩ شرکت کاهش ارزش سهام داشته اند

ت –

نسبت به یک ماه قبل ٨٧ شرکت رشد ارزش سهام داشته اند

نسبت به یک ماه قبل ٣٨٣ شرکت کاهش ارزش سهام داشته اند.

همواره یک دسته از سهام رو به رشد اند

حتی وقتی بازار نزولی است یک دسته از سهام رشد می کند

آنالیز اطلاعات فوق نشان می دهد نظر بازار نسبت به یک سهم هر سه روز تا یک هفته تغییر می کند

بازار نسبت به یک سهم نظر ثابتی ندارد و نظر بازار نسبت به یک سهم به همان سرعتی که یک نفر پیراهن اش را عوض می کند تغییر می کند

بورس باز حرفه ای کسی است که سبد سهام اش را مطابق با تغییر نظر بازار تغییر می دهد

از فروردین تا مرداد سال جاری ٩٠ درصد افراد هر سهمی می خریدند در سود بودند اکنون وضعیت اینگونه نیست در روز جاری سهام متعلق به ١٠ درصد ارزش بازار ، رشد ارزش سهام داشتند یعنی ٩٠ درصد ارزش بازار در فاز نزولی بودند

کسانی که در این شرایط سود می کنند نوسان گیر اند کسانی که درک دیگری از بورس در نقطه موجود دارند درکی از بورس متناسب با شرایط روز ندارند.

اما ورود جریان وجوه نقد به بورس یکسان توزیع نشده است یعنی میزان خرید سهام برای همه سهم ها نصف نشده است

در ١٨٠ شرکت خرید سهام در یک هفته گذشته فقط معادل ٢٠ درصد خرید سهام هفتگی در معدل شش ماه گذشته بوده است در ١٨٠ شرکت اقبال بازار ٨٠ درصد کمتر از معدل هفتگی شش ماهه بوده است

در ١۴۶ شرکت در هفته گذشته خرید سهام از معدل هفتگی همان سهم در شش ماه گذشته بین ۵٠ تا ٨٠ درصد کمتر بوده است

در خصوص ٢۴٠ شرکت بین یک درصد تا کمتر از ۵٠ درصد خرید هفتگی یک سهم از معدل شش ماهه آن کمتر بوده است

در ٢۴ شرکت خرید هفتگی یک سهم از معدل شش ماهه تا ۵٠ درصد بیشتر بوده است

در مورد ١٩ شرکت خرید هفتگی یک سهم از معدل هفتگی شش ماهه بین ۵٠ تا ٧٣۵ درصد بیشتر بوده است

عده ای بدون توجه به آنالیز فوق در بورس مشغول خرید و فروش اند

هر ٢٠ عامل با همین دقت باید روزانه تحلیل شود

در این چهار مقاله ٢ عامل از ٢٠ عامل تشریح شد و شاخص های مرتبط معرفی شد عوامل ١٨ گانه دیگر در قسمت های بعدی تشریح و شاخص های اندازه گیر معرفی می‌شود

دوران خرید فله ای در بورس به پایان رسیده است .

*دکتر محمد حسین ادیب استاد اقتصاد

پاسخ دادن