رشد شاخص صنعت در ۹۸ بهتر از ۹۷ بود

حمایت ویژه وزارت صمت از سرمایه گذاران جدید
اقتصادبرتر

رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ منفی ۸٫۱ درصد بوده که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۷ ،بهبود یافته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۰ تیر ۹۹

اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد ، شاخص مقدار تولید بخش صنعت در زمستان سال ۱۳۹۸ به بالاترین میزان خود ۴٫۲ درصد طی دو سال اخیر رسید که در میان زیربخش های

مختلف صنعت در سال ۱۳۹۸ ،فعالیت ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت منسوجات و ساخت فلزات اساسی به ترتیب با افزایش ۳٫۱۰ درصد، ۱٫۵ درصد و ۹٫۴ درصد بیشترین رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند؛

این درحالی است که کمترین رشد این شاخص در سال مذکور متعلق به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (منفی ۴٫۳۲ درصد)، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (منفی ۲۳ درصد( و ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی ) منفی ۱٫۱۷ درصد(، بوده است.

پاسخ دادن