رفتن بازنشستگان یک فرصت استثنایی


حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در کانال تلگرامی خود نوشت: اجرای سخت گیرانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان می تواند یک فرصت استثنایی برای جوانتر شدن سن مدیریت اداری در کشور باشد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۲ مرداد ۹۷

 حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در کانال تلگرامی خود نوشت:«اجرای سخت گیرانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان می تواند یک فرصت استثنایی برای جوانتر شدن سن مدیریت اداری در کشور باشد اما باید مراقب بود که جایگزین ها هم سختگیرانه انتخاب شوند تا در کنار کاهش سن شاهد افزایش کارآمدی هم باشیم.»

*مشرق

پاسخ دادن