زیرمجموعه وساپا در راه بورس

مصوبات مجمع سالیانه سمیکو: گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا امسال افزایش سرمایه از آورده و سود انباشته خواهد داشت و وارد بورس خواهد شد.(سال ۹۹)

تهران – اقتصادبرتر -۶ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، مرحله دوم افزایش سرمایه از سود انباشته پس از عرضه اولیه و ورود به بورس خواهد بود(سال ۱۴۰۰)

سمیکو بزرگترین و ارزشمندترین دارایی غیربورسی وساپا به حساب می آید که در گزارش سه ماهه خود ۲۷۵ ریال سود ساخته است و تا کنون مبلغ ۲۲۵۵ میلیون ریال سود انباشته در صورت مالی خود اندوخته دارد.

 وساپا مالک سمیکو خودش نیز امسال افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارد و امسال دارای اخبار مثبت شرکتی متعددی است.

پاسخ دادن