سرمایه گذاری های جذاب با کاهش سود سپرده|محمدادیب|تلگرام

اگر با دید غیر کوتاه مدت ، به اقتصاد نگاه کنید سود سپرده آنقدر کاهش می یابد که سپرده گذاری در بانکها فاقد جذابیت میشود سئوال اصلی این است که بازار های رقیب کدامند ؟

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ آذر ۹۶

با کاهش سودسپرده ، سرمایه گذاری در چه بخش هایی جذاب میشود ؟

✍️ محمد حسین ادیب

?اگر با دید غیر کوتاه مدت ، به اقتصاد نگاه کنید سود سپرده آنقدر کاهش می یابد که سپرده گذاری در بانکها فاقد جذابیت میشود سئوال اصلی این است که بازار های رقیب کدامند ؟

?اگر در سال ١٣٨٠ این سئوال طرح می شد که طی ده سال آینده جذاب ترین سرمایه گذاری کدامست، پاسخ بازار مسکن بود ، در دهه هشتاد اقتصاد ایران ، مسکن محور بود و هیچ بخشی از منظر جذابیت سود آوری، قابل رقابت با بخش مسکن نبود

?از سال ١٣٩٢ تا کنون جذاب ترین سرمایه گذاری ، سپرده گذاری در بانکها بود

?اما در ده سال آینده ، دو بخش مسکن و سپرده گذاری کمترین جذابیت را خواهد داشت

?نود درصد ثروت مردم ، در لحظه موجود یا مسکن است یا سپرده بانکی و هر دو کمترین بازدهی را در دهه آینده دارند

?دهه آینده نه ” مسکن محور ” است و نه ” سپرده محور ” ، دهه آینده ” ارز محور ” و ” فروش محور” است

?فعالین اقتصادی که همچنان ” مسکن محور” و “سپرده محور” فکر می کنند طی دهه آینده ثروت شان حداقل نصف میشود

?حرف های من برای کسانی که همچنان مسکن محور و سپرده محور ، فکر می کنند روحیه بخش نیست

?اینها با تفکر من مشکل ندارند ، اینها با گذشته خود مشکل دارند

?بزرگترین مانع موفقیت، گذشته افراد است به خصوص گذشته موفقیت آمیز آنها، آنجایی که رمز موفق باقی ماندن متفاوت از رمز موفق بودن در گذشته آست

@adibmh

پاسخ دادن