سه برابر شدن نرخ‌های تورمی تیر ماه نسبت به خرداد ۹۹

۳ برابر شدن نرخ های تورمی ماهانه در تیرماه ۱۳۹۹

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۳۹۹ حامل پیام‌هایی است که سیاست‌گذار اقتصادی کشور باید آن را جدی بگیرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر – گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۳۹۹ حامل پیام‌هایی است که سیاست‌گذار اقتصادی کشور باید آن را جدی بگیرد.

⬅️ شاخص کل

🔺نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۹۹ معادل ۶/۴ درصد ( نرخ تورم ماهانه خرداد ۹۹ معادل ۲ درصد)

🔺 نرخ تورم نقطه ای در تیرماه ۹۹ معادل ۲۶/۹ درصد (نرخ تورم نقطه ای خرداد ۹۹ معادل ۲۲/۵ درصد).

🔻 نرخ تورم ۱۲ ماهه در تیرماه ۹۹ معادل ۲۶/۴ درصد (نرخ تورم دوازده ماهه خرداد ۹۹ معادل ۲۷/۸ درصد).

▫️نتیجه اول اینکه در ماه چهارم سال ۹۹، نرخ تورم ماهانه و نقطه ای در شاخص کل افزایش یافته و نرخ تورم دوازده ماهه کاهش یافته است.

⬅️ گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها

🔺 نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۹۹ معادل ۶/۷ درصد ( نرخ تورم ماهانه خرداد ۹۹ معادل ۲/۴ درصد)

🔺 نرخ تورم نقطه ای در تیرماه ۹۹ معادل ۲۱ درصد (نرخ تورم نقطه ای خرداد ۹۹ معادل ۱۴/۹ درصد).

🔻 نرخ تورم ۱۲ ماهه در تیرماه ۹۹ معادل ۲۳/۹ درصد (نرخ تورم دوازده ماهه خرداد ۹۹ معادل ۲۷ درصد).

▫️نتیجه دوم اینکه در ماه چهارم سال ۹۹، نرخ تورم ماهانه و نقطه ای در گروه خوراکی ها افزایش یافته و نرخ تورم دوازده ماهه کاهش یافته است.

⬅️ گروه غیر خوراکی و خدمات

🔺نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۹۹ معادل ۶/۳ درصد ( نرخ تورم ماهانه خرداد ۹۹ معادل ۱/۸ درصد)

🔺 نرخ تورم نقطه ای در تیرماه ۹۹ معادل ۲۹/۸ درصد (نرخ تورم نقطه ای خرداد ۹۹ معادل ۲۶/۴ درصد).

🔻 نرخ تورم ۱۲ ماهه در تیرماه ۹۹ معادل ۲۷/۷ درصد (نرخ تورم دوازده ماهه خرداد ۹۹ معادل ۲۸/۲ درصد).

▫️نتیجه سوم اینکه در تیرماه ۹۹، نرخ تورم ماهانه، نقطه ای در گروه غیر خوراکی و خدمات افزایش و نرخ تورم دوازده ماهه اندکی کاهش یافته است.

با توجه به جنبه میان مدتی و بلند مدتی حافظه نرخ تورم ۱۲ ماهه، به نظر می‌رسد ادامه افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده در تیرماه ۹۹، تحقق تورم هدف گذاری شده برای سال جاری را دشوارتر خواهد نمود.

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن