سیاست یک بام و دو هوا در بانک مرکزی

اخیرا با خبر شدیم بانک مرکزی برخی سازمان های دولتی را مکلف کرده است که برای مراودات پولی و مالی خود از یک بانک خاص استفاده کنند .

تهران- اقتصاد برتر- ۶ خرداد ۹۶
این اقدام تعجب بر انگیز بانک مرکزی که به نوعی دخالت در امور پولی و مالی دستگاه ها با بانک های کشور می شود صدای برخی از بانکداران را در آورده است .
بانک مرکزی به جای این که تلاش کند تحریم های خارجی را بردارد و موانع مراودات پولی با بانک های خارجی را برطرف کند و یا این که سیاست هایی را اتخاذ کند که مانع کسب و کار در کشور بر طرف شده و بانک ها را ترغیب به همکاری با بخش های تولیدی و خدماتی کشور نماید اخیرا بخش عمده ای از انرژی خود را صرف تولید بخشنامه های عجیب و غریب که نتیجه ای جز محدود کردن فعالیت های بانک و پولی در کشور می کند.
از جمله این اقدامات صدور دستورالعمل اخیر بانک مرکزی با عنوان ” دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» است که ناظر به محدودسازی فعالیت بانک ها در بازار سرمایه است .
یادمان باشد بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری بر اساس برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور است نه مسئول عتاب و خطاب و ایجاد محدودیت برای فعالیت بانک های رسمی و معتبر کشور
بهتر است بانک مرکزی به جای این که دخالت در امور مراودات بانکی دستگاه های اجرایی با بانک های کشور کند اجازه بدهد هر دستگاه دولتی و هر بانکی بر اساس توافق فی مابین که در جهت منافع آنان است مرادوات بانکی خود را تنظیم کنند و از دخالت در اینگونه امور خرد پرهیز نماید .
تصمیمات بانک مرکزی باید در راستای ایجاد ثبات سیاست های پولی و مالی کشور و عدالت بین بانکی باشد نه اینکه به بانک ها بر اساس ارتباطی که با بانک مرکزی دارند اختیار مراوده با دستگاه ها را بدهد.
متاسفانه سیاست های فشار و ایجاد محدودیت بانک مرکزی برای بانک ها تبعات ناخوشایندی داشته و دارد که آثار آن بمرور ظاهر خواهد شد .

پاسخ دادن