سیل؛ خسارت و ضریب نفوذ بیمه

اقتصادبرتر

سیل یکی ازمخاطرات طبیعی شدید و رایج است که افراد و اموالشان را در سراسر جهان خصوصا کشورهای با بارندگی بالا را تهدید میکند.

تهران – اقتصادبرتر – ۵ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، در سالهای اخیر به علت تخریب و بهره برداری غیر اصولی از مراتع، جنگلها و محیط زیست به خصوص در کشورهای در حال توسعه، وقوع سیل دارای تواتر بیشتری شده است.

عوامل زیادی در وقوع و شدت سیل اثرگذار هستند و آسیبهای ناشی از سیل خسارات شدیدی را به جامعه وارد میکند به طوریکه بازسازی اثرات بعد از سیل را مشکل ساخته است.

به منظور بازسازی سریع خسارات مالی، هیچ راهی بهتر از بیمه نیست.
بیمه آتش سوزی به همراه پوشش اضافی خطر سیل، حفاظت مالی را در مقابل خسارات ناشی از سیل فراهم میکند.

اما در حال حاضر بیمه در کشور دارای ضریب نفوذ پایینی است. ضریب نفوذ بیمه که بصورت نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تعریف می شود، در ایران حدود ۲ درصد است در حالیکه متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه حدودا ۸ درصد است.
این مسئله در مورد رشته هایی چون سیل نیز به عنوان یک پوشش اختیاری است وضعیت نامناسب تری دارد و ضریب نفوذ بسیار پایینی در کشور دارد.

با توجه به تجربیات جهانی، درکشورهای در حال توسعه، ممکن است افراد به علت حق بیمه بالا توانایی تهیه این پوشش را نداشته باشند.

بنابراین دولتها باید اقدامات لازم را جهت پیاده سازی پوشش های بیمه ای انجام دهند، زیرا در صورت عدم وجود سیستم بیمه ای مناسب، بخش بزرگی از خسارات را دولتها باید جبران نمایند که پیشگیری بواسطه بیمه بدلیل مشارکت مردم در پرداخت حق بیمه، هزینه های کمتری را نیز برای دولت خواهد داشت.
#اقتصاد
#بیمه

*وحید قربانی/دکتری مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه /مولف کتب مدیریت

پاسخ دادن