عبور رقم سفته‌ها از ۵ میلیارد تومان

عبور رقم سفته‌ها از ۵ میلیارد تومان
اقتصادبرتر

براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان سفته و برات در تیر ماه ٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۱ شهریور ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از میزان، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان سفته و برات در تیر ماه ٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که چهارماه ابتدایی سال ۹۸ بالغ بر یک میلیارد و ۹۱۸ میلیارد تومان سـفته و بـرات در شـهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبـل ۳۵.۷ درصـد رشد داشته است.

لازم به ذکر است که طبق آمار شعبه واخواسـت دادگستری استان تهران در تیر ماه ٩٨ معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.

در ماه مورد بررسی مبلغ سفته و برات واخواست شده ۳۸.۹ و شاخص تعداد به عدد ۴۷.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۱۱.۴ و ۳۵.۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۶.۵ درصد و ۹.۳ درصد رشد داشته است.

در این بین شاخص متوسط مبلغ یک برگ سـفته و برات واخواست شده در تیر ماه ٩٨ به عدد ۱۳۶.۶ رسید به طوریکه این شاخص در تیر ماه ٩٧ معادل ۶۱.۱ بوده است.

همچنین بررسی‌ها دردر چهارماه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که معادل ۲ هزار و ۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معـادل ۴ میلیارد و ۹۰۹ میلیـارد تومان در شـهر تهـران واخواسـت گردیـد.

گفتنی است در ایـن دوره متوسـط شـاخص هـای تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۰.۸ و ۶۶.۶ رسید کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل به ترتیب ۱۵ درصد و ۵۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه ابتدایی سال جاری به عدد ۹۵.۳ رسید به طوریکه عدد شاخص مذکور در مدت مشابه سال گذشته معـادل ۱۴۹.۷ بـوده اسـت.

رشد ۱۷ درصدی فروش سفته و برات در تیرماه سال جاری/ عبور رقم سفته‌ها از ۵ میلیارد تومان

رشد ۱۷ درصدی فروش سفته و برات در تیرماه سال جاری/ عبور رقم سفته‌ها از ۵ میلیارد تومان

پاسخ دادن