عهدنامه حذف غذای میت!

اقتصادبرتر

در یکی از روستاهای “بروجرد”، عهدنامه ای توسط چندی از افراد نوشته و امضا شده است که طی آن به علت مکروه بودن غذای میت در احادیث و روایات، مراسم نهار یا شام از دوش صاحبان مصیبت برداشته می شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ بهمن ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر، شام یا نهار میت در “بروجرد” حذف می شود! بدین ترتیب، خانواده میت مجبور نیستند که در عین اینکه داغدارند به فکر اطعام بستگان نیز باشند. افرادی که این عهدنامه را امضا کردند نه دیگر موظفند برای میت خود غذا دهند و نه اینکه حق دارند در مراسم دیگران شرکت کنند.
بسیاری از کاربران از این عهدنامه استقبال کرده و معتقدند که لازم است تا این اتفاق در کل “ایران” اجرا شود چرا که هم هزینه زیادی بر روی دوش بازماندگان می گذارد و هم زحمت آن برای داغداران زیاد است.
بسیاری از کاربران عنوان کردند که با این روش، بازماندگان می توانند این هزینه را برای اطعام فقرا و یا یتیمان مصرف کنند.

اقتصادبرتر

بدین ترتیب، خانواده میت مجبور نیستند که در عین اینکه داغدارند به فکر اطعام بستگان نیز باشند. افرادی که این عهدنامه را امضا کردند نه دیگر موظفند برای میت خود غذا دهند و نه اینکه حق دارند در مراسم دیگران شرکت کنند.
بسیاری از کاربران از این عهدنامه استقبال کرده و معتقدند که لازم است تا این اتفاق در کل “ایران” اجرا شود چرا که هم هزینه زیادی بر روی دوش بازماندگان می گذارد و هم زحمت آن برای داغداران زیاد است.
بسیاری از کاربران عنوان کردند که با این روش، بازماندگان می توانند این هزینه را برای اطعام فقرا و یا یتیمان مصرف کنند.

پاسخ دادن