فراخون رئیس شورای رقابت به سازمان بازرسی

رئیس شورای رقابت به دلیل صدور مجوز افزایش قیمت خودرو و اظهاراتش درباره عدم تناسب قیمت خودرو با تورم به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

رضا شیوا رئیس شورای رقابت اخیراً در اظهاراتش گفته بود قیمت فعلی خودرو با نرخ تورم تناسب ندارد لذا قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند.

قرار بود رئیس شورای رقابت امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور در مورد این اظهاراتش توضیح بدهد.

سخنان شیوا منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شد. یک منبع مطلع گفت: قیمت گذاری خودرو به این شکل است که قیمت قطعات اصلی خودرو از سوی خودروسازان اعلام و پس از بررسی‌های بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی (صنعت خودرو) اعلام می‌شود و اعمال هرگونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس همین نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.

بر همین مبناست که مشخص می‌شود هر خودرویی باید چه میزان افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد؛ در سال گذشته در دو بازه بهار و تابستان، در مورد قیمت گذاری خودرو اقدام شد، اما با توجه به شرایط خاصی که درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در نیمه دوم سال گذشته مطرح شد، موضوع قیمت گذاری سه ماهه لغو و این موضوع به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شد که متناسب با آن، اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اظهارات رئیس شورای رقابت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شد، سازمان بازرسی کل کشور از منظر حقوق عامه به موضوع ورود کرده و رضا شیوا را جهت ارائه توضیح به این سازمان فراخواند. کارشناسان معتقدند با توجه به داخلی سازی‌هایی که باعث کاهش ارز بری خودرو شده است، همچنین جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه و رکود کامل بازار لزومی ندارد قیمت خودرو افزایش پیدا کند و رضا شیوا نباید چنین مجوزی را به خودرو سازان بدهد.

پاسخ دادن