قیمت فلزات رشد شاخص و رسیدن به اوج سه ساله

قیمت فلزات از سال ۲۰۱۶ به  رشد ۴۰ % رسیده است،هر چند همچنان ۳۳%  از اوج خود در دهه گذشته خود کمتر بوده است. این رشد به دلیل ممنوعیت واردات قراضه وضایعات از چین بوده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ شهریور ۹۶

 

پاسخ دادن