مبنای سیاست بودجه ۹۸ چیست؟

مبنای سیاست های بودجه 98
اقتصاد برتر

مبنای سیاست های بودجه ۹۸ برای تاثیر مثبت برحوزه اقتصادی و مالی کشور استوار است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ دی ۹۷

پاسخ دادن